48-100 Głubczyce, Rynek 1
+48 77 485 31 93
migbpg@wp.pl

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://biblioteka-glubczyce.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://biblioteka-glubczyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.02.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.02.2021.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą występować trudności z dostępem do stron aktualności Biblioteki, często publikowanych w formie zdjęć lub plakatów. Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów – nie są wyszczególnione, jako treści którym podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową w art. 8, ust. 2, pkt 2 Ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.09.2029. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz nawigacji po menu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Lesław Jabłoński, adres poczty elektronicznej migbpg@wp.pl lub pod numerem telefonu: 77 485 31 93, wew. 5. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 1, 48-100 Głubczyce

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Agendy Biblioteki znajdują się na 2 piętrze budynku ratusza. Droga na drugie piętro może odbywać się schodami lub windą.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały teren Biblioteki. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze po lewej stronie na wprost we wnęce sanitariatów.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Bibliotece nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest niedostępna.

Skip to content