48-100 Głubczyce, Rynek 1
+48 77 485 31 93
migbpg@wp.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKÓW

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUBCZYCACH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 21 51, adres e-mail: mokglubczyce@wp.plW przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Bibliotece są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić siędo wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych –ich wypożyczaniem i zwrotem (na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 o bibliotekach) oraz w celach statystycznych (na podstawie Ustawy z dn. 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej). Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c RODO-przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora, oraz w niektórych sytuacjach art.6 ust.1 lit. a. RODO-Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych Biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów bibliotecznych, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody –do czasu jej wycofania.

Uprawnienia

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  • prawo do usunięcia zbędnych danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

  • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy o bibliotekach oraz Ustawy o statystyce publicznej,
  • dobrowolne – w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa

Skip to content